Opis projektu

Menu projektu dla mobile

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

Linia Współpracy 2016 (LW2016) jest przedsięwzięciem Ministra Cyfryzacji wpisanym w Plan Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC) będącego elementem wykonawczym przyjętego przez Rząd we wrześniu 2016 roku Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Głównym celem uruchomianego przez Ministerstwo projektu, przy ścisłej współpracy z administracją samorządową RP, jest  synergia projektów realizowanych przez administrację rządową, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w PDMC, z projektami i rozwiązaniami IT na poziomie regionalnym (samorządowym). Narzędziem spinającym projekty rządowe jest Architektura Informacyjnej Państwa (AIP), a LW2016 jest zaproszeniem samorządu do włączenia się w budowę wspólnej architektury uwzględniając dorobek całej administracji publicznej RP. Z punktu widzenia obywatela chodzi o to aby usługi administracji były spójne, przyjazne i maksymalnie uproszczone, bez podziału na administrację rządową i samorządową. Z punktu widzenia administracji dążymy do usprawnienia funkcjonowania Państwa, racjonalnego wydatkowania środków, synergii realizowanych projektów  i współdzielenia istniejących już i budowanych rozwiązań.

Uruchomienie LW2016 zostało poprzedzone uzgodnieniami, pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), warunków formalnych i operacyjnych prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia.

Formalnie Linia Współpracy umocowana została w „Zespole ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dzięki temu wypracowane rekomendacje w ramach wspólnych prac LW2016 będą mogły być w formie uchwał Zespołu ds. koordynacji przekładać się na praktyczne działania rządu i samorządu terytorialnego.

Poniższy schemat w uproszczony sposób przedstawia umocowanie LW2016.

Schemat w uproszczony sposób przedstawia umocowanie LW2016.

Zespół ds. koordynacji przyjął założenia LW 2016 oraz treść Listu Intencyjnego, który podpisany przez Ministra Cyfryzacji oraz przedstawiciela KWRiST formalnie uruchomi wspólne przedsięwzięcie.

Operacyjnie LW2016 będzie prowadzony przez Radę Programową LW2016, której skład wymieniony został w Liście Intencyjnym. Rada składająca się z przedstawicieli MC oraz organizacji samorządowych ustala harmonogram i zakres prac, tematykę warsztatów i spotkań roboczych, dążąc do wypracowania wspólnych rekomendacji.  

Ustalono, iż w ramach LW2016 będą prowadzone prace w następujących strumieniach:

  1. E-administracja.
  2. Informacja przestrzenna.
  3. E-zdrowie.
  4. E-edukacja.
  5. E-podatki i opłaty lokalne.
  6. Infrastruktura sieci i dostępu do Internetu.
  7. Wspólna Infrastruktura Państwa – czyli wzajemne wykorzystywanie ośrodków przetwarzania danych w administracji publicznej.
  8. Inteligentne miasta („Smart Cities”).

Ścieżka e-zdrowie prowadzona jest przez CSIOZ, a informacje o postępach w tym obszarze publikowane są na stronie.

Dnia 16 grudnia br. zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty w ramach LW2016, których celem było ustalenie z przedstawicielami województw (urzędów marszałkowskich) zakresu współpracy umożliwiającej koordynację działań centralnych z projektami realizowanymi przez samorządy ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Notatka z warsztatów

Na stronie poświęconej projektowi LW2016 będą publikowane wszelkie informacje na temat prowadzonego przedsięwzięcia, w tym harmonogram prac, zapowiedzi i sprawozdania z warsztatów, a przede wszystkim wypracowane rekomendacje i dokumenty, stanowiąc tym samym bezpośredni kanał komunikacyjny z zainteresowanymi postępem prac stronami.

W zakładce Dokumenty LW2016 publikowane będą dokumenty związane z prowadzonym przedsięwzięciem, w tym założenia i List Intencyjny oraz wypracowywane rekomendacje. W zakładce Warsztaty pojawiać się będą na bieżąco materiały z przeprowadzanych warsztatów, które stanowić mają główne narzędzie bezpośredniej współpracy prowadzonej w ramach LW2016.

Linia Współpracy to także duża wartość edukacyjna na temat prowadzonych przez MC i Rząd przedsięwzięć z dziedziny IT, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii.

Zapraszamy do współpracy!